-

Reklamacje


Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez sklep.
W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać:

  • naprawienia towaru
  • wymiany towaru na wolny od wad;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową lub żądanie zwrotu całości bądź części wpłaconych środków jest wyłącznym uprawnieniem konsumenta.reklamacja powinna zawierać :

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • opis powodu  reklamacji.

reklamowany towar zostanie odesłany na adres: Topwinyl.pl; Powiewna 12/7, 53-028 Wrocław. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem  www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".   

TopWinyl.pl © 2015 - 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

do góry

Design by corsario